Slovenska izvozna i razvojna banka Ljubljana

 

 

 

 

 

Sedište: Ljubljana  

Osnovana: 1992.godine 

Kontakt telefon: +386 1 2007 500 

Email: info@sid.si 

Website: www.sid.si 

 

Slovenska izvozna i razvojna banka (SID) se prvi put na slovenačkom tržištu pojavljuje 1992.godine kao Slovenska izvozna korporacija d.d. Ljubljana čiji je cilj bio da finansira izvoz Slovenačkim kompanijama. Od tada banka konstantno raste šireći paletu svojih proizvoda. Osnovni zadatak banke je da obezbedi dugoročne finansijske usluge koje će zadovoljiti potrebe finansijskog tržišta Slovenije. Cilj Banke je da postane centralna slovenačka finansijska institucija i da bude glavni faktor slovenačke ekonomije.  

SID banka je izvozno kreditna banka koja obezbeđuje osiguranje u ime i u korist Republike Slovenije. Krajem 2006.godine SID banka je obezbedila licencu od Banke Slovenije kada je transformisana u specijalizovanu banku za izvoz i razvoj. 2008.godine Republika Slovenija postaje njen većinski vlasnik odlukom Skupštine akcionara koja je ujedno i bila njen jedini akcionar.  

SID banka pruža usluge izvoznih kredita i investicija osiguranja. Ona svoja sredstva stiče kroz zaduživanje na inostranom finansijskom tržištu uz garanciju Republike Slovenije. Članica je nekoliko međunarodnih finansijskih institucija koje posluju u sličnim ili istim oblastima kao SID banka. Od 2008. član je međunarodnog udruženja javnih banaka EAPB, zatim The ISLTC Club-kluba institucija evropske unije specijalizovanih za dugoročne kredite, mreže evropskih finansijskih institucija za SMEs-NEFI, dalje član je The Bern Union, The Prague Club. Pored saradnje na međunarodnom nivou održava i bilateralnu saradnju sa mnogim izvozno kreditnim agencijama i drugim finansijskim institucijama.

  Bookmark and Share