Narodna Banka Makedonije Skoplje

 

 

 

 

Sedište: Skopje  

Call centar:+389 2 3108 108 

Website: www.nbrm.mk 

 

Narodna banka Makedonije je centralna banka Republike Makedonije čiji je osnovni zadatak da održi stabilnost cena. Takođe je zadužena da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku, da reguliše likvidnost u plaćanjima, da određuje i sprovodi kurs, da upravlja deviznim rezervama, da uređuje sistem plaćanja, vrši nadzor banaka i štedionica, bavi se pitanjima novčanica i kovanog novca u ime države. Ona podržava ekonomsku politiku i finansijsku stabilnost zemlje poštujući principe tržišne ekonomije.  

 

  Bookmark and Share