Krediti za velika preduzeća

 

Velika preduzeca su drustva koja zaposljavaju preko 250  radnika sa godisnjim prihodom preko 50 miliona EURa. Velika preduzeca mogu nastati finansijskim povezivanjem vise pravno samostalnih preduzeca. Najznacajniji oblici preduzeca su Holding (cist ili mesovit) i Koncern. Velika preduzeca mogu nastati internim rastom (povecanjem obima i sirenjem aktivnosti) i eksternim rastom (fuzijom dva ili vise preduzeca). U Srbiji ovakvih preduzeca je malo.  

 

Krediti pravnim licima se odobravaju u dinarima, u dinarima sa valutnom klauzulom  po vazecem kursu banke za stranu valutu na dan pustanja kredita u tecaj, ili u devizama za placanje prema inostranstvu. 

Prema rocnosti krediti mogu biti: krediti za  (1) kratkorocno i (2) dugorocno finansiranje  

Iznos odobrenog kredita zavisi od poslovne pozicije i kreditne sposobnosti klijenta, od kvaliteta obezbedjenja posla ili projekta koji se kreditira i efekata iz tih poslova i projekata. Opstim uslovima poslovanja  Banke definisu kriterijume prema vazecoj poslovnoj politici i nude sirok spektar kredita namenjenih ovim preduzecima: 

1) Pozajmice po dinarskom racunu (overdraft) za odrzavanje tekuce likvidnosti. Osnovica za odredjivanje visine do koje ce se odobriti ovaj kredit je najcesce 10% od ukupnog sestomesecnog dinarskog prometa, sa rokom otplate do godinu dana i kamatnom stopom prema tarifi banke. 

2) Krediti za obrtna sredstva sa namenom za nabavku obrtnih sredstava. Sa rokom otplate do 36 meseci. 

3) Za  izgradnju poslovnog prostora ili nabavku opreme (investicioni krediti)  su krediti za dugorocno finansiranje prilagodjeno potrebama svakog pojedinacnog posla. Odobravaju se u dinarima sa valutnom klauzulom ili u devizama.Rok dospeća do 10 godina, grace period do jedne godine, otplata glavnice u ratama .

4) Za finansiranje kupovine akcija, spajanje i pripajanje kompanija . Banke mogu da finansiraju kupovinu akcija, udela, spajanje i pripajanje kompanija. Rok dospecaovog kredita je do 10 godina, grace period do jedne godine, otplata glavnice u ratama.

5) Dugorocni krediti za trajna obrtna sredstva za finansiranje preduzeca  na duzi rok za nabavku repromaterijala ili robe. Rok dospeca do 3 godine, grace period po dogovoru; otplata glavnice u ratama .

6) Revolving linija – okvir za dugorocno finansiranje
Ukoliko priroda posla zahteva cesce koriscenje kredita, akreditiva i garancija, banke predlazu za koriscenje revolving linije. Prednosti ovog kredita  su zakljucenje jednog osnovnog ugovora sa obezbedjenjima i brza realizacija svakog pojedinacnog zahteva, kao i mogucnost da vise puta povlace i vracaju sredstva odnosno da se vise puta dobije garancija ili akreditiv, u skladu sa potrebama posla. Odobravaju se u dinarima, u dinarima sa deviznom klauzulom i u devizama i sa rokom otplate do 24 meseca 

7) Devizni krediti namenjeni klijentima za placanje robe i usluga iz inostranstva. Odobrenje ovih kredita je u devizama. Mogu da budu klasicni (jednokratno ili sukcesivno povlacenje do maksimalnog iznosa odobrenog kredita) i revolving- kreditne linije (povlacenje do maksimalnog zaduzenja uz mogucnost konstantnog smanjenja i obnavljanja obaveza do maksimalnog iznosa 

8) Za velika preduzeca i javni sektor poslovne banke imaju u ponudi kredite iz sredstava Evropske investicione banke,cime su preuzele obavezu da korisnicima kredita omoguce koriscenja ovih kredita sa duzim rokom dospeca i po nizoj kamatnoj stopi, koja iznosi cak 50 baznih poena manje od godisnje kamatne stope na kredite bez ucesc Evropske investicione banke. Ovi krediti se mogu koristiti za sledece namene: telekomunikacije, razvoj industrijskih zona; kapitalni investicioni projekti u oblasti saobracaja i transporta; sportski , rekreacioni i kulturni objekti opste namene; administracioni objekti; ostala infrastrukturna ulaganja; ulaganja u ekonomiju baziranu na znanju; ulaganja koja unapredjuju obrazovanje;ulaganja koja unapredjuju zdravstvene usluge; obrtna sredstva ( iskljucivo ako su ukljucena u predracun investicionog projekta) 

 

Potrebna dokumentacija je: zahtev sa opisom posla za koji se trazi kredit, zeljeni iznos kredita i rok vracanja,ukoliko se radi o dugorocnom finansiranju, potreban je i biznis plan, ugovor sa inopartnerom, kompletni finansijski izvestaji za poslednja tri obracunska perioda i predlog instrumenata obezbedjenja koje mogu da ponude. 

 

 

 

 

  Bookmark and Share