Krediti za obrtna sredstva

U danasnjem poslovnom okruzenju vreme igra znacajnu ulogu, a obrtna sredstva su neophodna za nesmetan razvoj poslovanja svih privrednih subjekata. Krediti za obrtna sredstva predstavljaju dodatna sredstva za potrebe nabavke koja je u funkciji proizvodnje. To su kratkorocni krediti koji imaju veliku primenu za finansiranje redovnog procesa proizvodnje. U tom procesu novac se iz kredita pretvara u sirovine, poluproizvode, proizvode, a njihovom prodajom ponovo u novac, da bi se nastavilo kruzno kretanje na relaciji novac-roba-novac. Osnovna karakteristika obrtnog kredita je sto se u kratkom roku moze pretvoriti u novac i vratiti. Analizirajuci potrebe privrede, banke su kreirale  kredite za obrtna sredstva koji sluze za finansiranje obrtnih sredstava, tj. povecanje prometa i prihoda uz stabilan novcani tok.  

Krediti za obrtna sredstva podrazumjevaju (1) anuitetne kredite za obrtna sredstva,(2) kredite po tekucem racunu i (3) revolving kredite.Ovom ponudom banka  kontinuirano nastavljaju sa kreiranjem usluga koje su u skladu sa potrebama privrede, pri cemu strucnjaci banke analiziraju stanje u privrednim sektorima, te iznalaze resenja. Ovu vrstu kredita koriste svi, mikro, mala, srednja,velika preduzeca i preduzetnici. 

Krediti za obrtna sredstva mogu da budu u dinarima sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom, dinarski krediti uz valutnu klauzulu i devizni krediti  i koji mogu da omoguce da preduzeca budu spremna da u svakom trenutku naprave sledeci korak u poslu. 

 Maksimalni iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnoscu klijenata sa rokom vracanja do 12 meseci. Nacin vracanje moze da bude jednokratno, polugodisnje, kvartalno ili mesecno sa kamatnom stopom i naknadama u skladu sa kreditnom sposobnoscu 

Trajna obrtna sredstva predstavljaju deo obrtnih sredstava - zaliha, koji je trajno vezan u cilju odrzavanja kontinuiteta poslovnog procesa. Naime, da bi se obezbedio kontinuitet poslovanja preduzeca potrebno ja da ono u svakom trenutku poseduje odredjenu kolicinu zaliha, odnosno sirovina i materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe. Trajna obrtna sredstva se u literaturi cesto nazivaju i stalne zalihe.

 

Potreba za trajnim obrtnim sredstvima se narocito javlja u preduzecima koja ubrzano rastu pa iz sopstvenih izvora ne mogu samostalno podmiriti zahteve za vecim iznosom obrtnih sredstva. U tom slucaju se banka moze javiti kao kreditor koji uz duze rokove pokusava da nadomesti inicijalni nedostatak tekuce aktive. Izvori finansiranja trajnih obrtnih sredstava mogu biti sopstveni (iz dobiti ili kapitala), finansiranjem putem dobavljaca (kada su dobavljaci spremni da daju duzi rok otplate) i putem bancinih kredita.

 

Po svom karakteru, sa aspekta vremenskog perioda imobilizacije, trajna obrtna sredstva spadaju u dugorocno vezana sredstva preduzeca, pa se za njihovo pribavljanje odobravaju krediti vecih iznosa i sa duzim rokovima otplate, te nesto nizim troskovima. Obicno se ovi krediti odobravaju na rok od 1-3 godine, uz mogucnost koriscenja grejs perioda, koji omogucava relaksaciju procesa poslovanja dok se ne postigne pun obrt sredstava. na kredita.Ovi krediti omogucavaju stabilno poslovanje preduzeca, povecanje njegovog prometa i dobiti. Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ponudjenih sredstava obezbedjenja. Nacin otplate: u mesecnim, tromesecnim, sestomesecnim ratama uz mogucnost ugovaranje dodatnog grace perioda. Instrumenti obezbedjenja mogu da budu  menice, ugovorna ovlascenja, solidarno jemstvo, hipoteka, zaloga i dr. 

 

  

 

  Bookmark and Share