Krediti namenjeni mikro preduzecima  

O znacaju ovih kredita najbolje govori i cinjenica da je u Srbiji priblizno 303.000 privrednih subjekata i da je medju njima samo oko 1.800 srednjih preduzeca i mali broj velikih sistema. Preko 95% svih subjekata predstavljaju mikro preduzeca (do 10 zaposlenih).Ta grupa cini preko 270.000 privatnih preduzetnika i mikro privrednih drustava. Kako bi se omogucilo nesmetano obavljanje poslovanja ovoj grupi klijenata koji imaju  godisnje poslovne prihode do 1 milion EUR, minimalno dve godine aktivnog poslovanja, ostvaruju pozitivne finansijske rezultate i uredno izmiruju obaveze prema poveriocima i drzavi,  banke u svojoj ponudi klijentima-mikro preduzecima ponudile vise modela kreditiranja:  

1) Pozajmica po tekucem racunu za finansiranje dnevne likvidnosti. Otplata je jednokratna.   Kamatna stopa se izracunava na dnevnom nivou na iznos kredita u koriscenju.Troskovi obrade zahteva naplacuju se jednokratno, troskovi odrzavanja-kvartalno (na odobreni iznos)  

2)Taktik kredit za finansiranje likvidnosti. Otplata je mesecno/kvartalno/polugodisnje, jednokratno. Rok vracanja do 12 meseci sa kamatnom stopom  prema tarifi banke, kao i za sve troskove obrade zahteva i eventualnog, prevremenog vracanja kredita. 

3)Praktik  kredit za finansiranje obrtnih sredstava, manjih investicija, refinansiranje kredita kod drugih banaka. Rok vracanja do 36 meseci i kamatnom stopom koja se razlikuje da li je kredit do  12 meseci ili vise. 

4)  Mikro expres kredite karakterise pojednostavljena procedura i brzina odobravanja sa svrhom za finansiranje tekuce likvidnosti i obrtnih sredstava. Visina kredita je maksimalno do 10% poslovnih prihoda klijenata, kredit je dinarski sa rokom do 24 meseca. 

 

5) Revolving okvirni kredit sa svrhom za finansiranje periodicnih potreba za obrtnim sredstvima i tekuce likvidnosti. U okviru odobrenog revolvinga moguce je izdavanje garancija, avala i akreditiva. Otplata je jednokratna  (U poslednjem mesecu roka na koji je okvir odobren nije moguce povlaciti transevec kredit  mora biti u potpunosti vracen , a do tada se moze povlaciti i vracati u svim mesecima kriscenja. Rok kredita je do 12 meseci, sa kamatnom stopom , troskovima obrade zahteva i odrzavanje kredita prema tarifi banke 

6) Kredit za obrtna sredstva pogodan za resavanje srednjorocnih potreba za obrtnim sredstvima ( finansiranje obrtnih sredstava, zaliha, finansiranje potrazivanja, refinansiranje sopstvenih ulaganja) Visina kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ponudjenih sredstava za obezbedjenje,sa rokom do 24 meseci, uz kamatnu stopu koja se razlikuje da li je kredit odobren do godinu dana ili preko godinu dana. 

7)Kom bel krediti pogodni za resavanje kratkorocnih potreba za obrtnim sredstvima, finansiranje obrtnih sredstava, izvoza, tekuce likvidnosti, sa rokom otplate do godinu dana i grejs periodom do 3 meseca. 

8) Kratkoročni subvencionisani kredit za odrzavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrnih sredstava sa rokom do 12 meseci. 

9) Krediti pokriveni 100% depozitom sa namenom za finansiranje osnovnih ili obrtnih sredstava u zavisbosti od iznosa depozita sa rokom otplate do 60 meseci. 

10) Investicioni krediti za finansiranje dugorocnih investicionih potreba. Svrha kredita je kupovina opreme,masina, vozila,kupovina ili izgradnja poslovnog prostora i dr. Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenata i instrumenata obezbedjenja sa rokom otplate do 5 godina  

 

 

 

 

  Bookmark and Share