Krediti za mala i srednja preduzeca  

Krediti za mala i srednja preduzeca  namenjeni su svim registrovanim preduzetnicima ili privatnim privrednim drustvima u Srbiji, koji imaju minimalno 6 meseci aktivnog poslovanja, ostvaruju pozitivan finansijski rezultat i uredno izmiruju obaveze prema poveriocima i drzavi. Mala preduzeca zaposljavaju od 10-50 radnika, sa godisnjim prihodom od 2-10 miliona EUR  dok  srednja preduzeca zaposljavaju 50-250 radnika sagodisnjim prihodom od 10-50 miliona EUR.

Zainteresovanim malim i srednjim preduzecima banke odobravaju kredite za razlicite namene u formi namenskih kredita. Krediti se odobravaju za poslovne aktivnosti iz sektora proizvodnje, usluga i trgovine, a cilj  je da  stvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti. Sluze za ostvarenje poslovnih ciljeva finansiranjem obrtnih sredstava, za kupovinu opreme, vozila,  poslovnog prostora, refinansiranje kredita drugih banaka i dr. Rokovi otplate kredita prilagodjeni su svrsi kredita, odnosno da li su sredstva namenjena za kupovinu osnovnih ili obrtnih sredstava. Mogu da budu kratkorocni ili dugorocni u zavisnosti od roka finansiranja. 

1) Krediti za likvidnost  za mala i srednja preduzeca, mogu biti dinarski, dinarski sa valutnom klauzulom i devizni krediti. Namenjeni su resavanju kratkorocnih potreba za likvidnoscu. Maksimalni iznos kredita odredjen je sposobnoscu klijenta, rok do 12 meseci; vracanje moze da bude jednokratno, polugodisnje, kvartalno, mesecno; kamatna stopa u skladu sa poslovnom politikom banke; a kao obezbedjenje adekvatan broj menica i ugovorenih ovlascenja. 

2) Kredit za opšte namene bez obaveze utvrdjivanja namene kredita.Maksimalni iznos kredita je obicno 10% prihoda po poslednjem finansijskom izvestaju; rok vracanja do 36 meseci; kamata prema poslovnoj poloitici banke; instrumenti obezbedjenja u skladu sa kreditnom sposobnoscu i visinom kredita, odgovarajuci broj menica  

3) Investicioni krediti sluze za finansiranje dugorocnih investicionih potreba preduzeća ili preduzetnika (investiranje u opremu, zemljiste, gradjevinske objekte, vozni park i dr). Maksimalni iznos kredita je od  80%-90% vrednosti investicije, ostatak iz sopstvenih izvora; period otplate do 7 godina sa grejs periodom do 12 meseci; instrumenti obezbedjenja su adekvatan broj menica i ugovorenih ovlascenja. Nacin vracanja; na rate mesecno, tromesecno, kvartalno, polugodisnje, godisnje; kamatna stopa u skladu sa tarifama banke. Krediti mogu da budu dinarski sa valutnom klauzulom ili devizni krediti. 

4) Krediti za trajna obrtna sredstva sluze za finansiranje trajnih obrtnih sredstava potrebnih za stabilno poslovanje preduzeca ili preduzetnika, povecanje njegovog prometa i dobiti.Maksimalni iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnoscu klijenta. Period otplate je do 3 godine uz mogucnost grejs perioda do godinu dana. Kao instrumenti obezbedjenja klijent treba da  dostavi banci  adekvatan broj menicai sva ostala obezbedjenja regulisana poslovnom politikom. 

5) Krediti pokriveni novcanim depozitom sluze za finansiranje dugorocnih potreba korisnika kredita gde kao obezbedjenje plasmana moze biti: 100% gotovinski depozit u dinarima ili devizama;prihvatljiva garancija banke, menica avalirana od strane banke,hartije od vrednosti Republike Srbije;max. Iznos je do 100% ponudjenog depozita , sa rokom do 60 meseci i grejs periodom do godinu dana, sa kamatnom stopom u skladu sa kreditnom sposobnoscu i visinom prihoda a kao instrument obezbedjenja adekvatan broj menica i ostali instrumenti u skladu sa poslovnom politikom banke. Vrste kredita, dinarski; dinarski sa deviznom klauzulom i devizni kredit. Instrumenti obezbedjenja ostaju blokirani do konacne otplate kredita 

6) Evropskom investiciona banka odobrava kredite maliim i srednjim preduzecima kao i organima drzavne uprave, da svoje razvojne projekte finansiraju po kamatnim stopama koje spadaju medu najnize u Evropi i sa dugim rokovima otplate.Namena ovih kredita je investicije u razvojne projekte i ulaganja u trajna obrtna sredstva. Max. Iznos po kreditu je 12.5 mil EUR, sa rokom do 12 godina, sa grejs periodom do 4 godine. Za kredit mogu da se prijave nezavisna mala i srednja preduzeća (ukljucujuci i preduzetnike) koja pre odobravanja investicije imaju manje od 250 zaposlenih i ispunjavaju potrebne kriterijume. Krediti okriveni 100% novčanim depozitom / zalogom komisionih plasmana / zalogom vrednosnih papira . 

 

  Bookmark and Share