Krediti za kupovinu poslovnog prostora

Krediti za kupovinu poslovnog prostora spadaju u kategoriju dugorocnih - stambenih kredita. Ova vrsta kredita namenjena je za kupovinu, izgradnju, dogradnju i adaptaciju poslovnog i garaznog prostora. Visina dugorocnih kredita za kupovinu poslovnih prostora zavisi od kreditne sposobnosti klijenta  kao i potrebe klijenta. Rok otplate ovih kredita krece se od 5 do 20 godina . Visina kredita zavisi od banke , kod nekih banaka moze da se krece i do 150.000 eura.  

Ukoliko je klijent resio da zapocne sopstveni posao, u sopstvenom prostoru,  za to mu potrebna je finansijska podrska. Neke banke  potrudile su se da osmisle  povoljne kredite uz prihvatljive  kamatne stope. I za ovu vrstu kredita  banke nude razlicite modele kreditiranja.  

Sta bi klijent  trebao da zna pre nego se odluci za ovu vrstu kredita? 

Uobicajena potrebna dokumentacija je: zahtev za odobrenje kredita; fotokopija licne karte podnosioca zahteva; fotokopija licne karte zaloznog duznika; potvrda o visini neto primanja podnosioca zahteva; neto obracunski list za prethodni mesec ; telefonski racun za poslednji mesec (sa prijavljene adrese); administrativna zabrana podnosioca zahteva; saglasnost supruznika zaloznog duznika za konstituisanje hipoteke ako je zalogodavac fizicko lice ; blanko menica; dokaz o vlasnistvu nad nekretninom koja je predmet hipoteke; procena vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Ovlasceni procenitelj mora biti sa liste ovlascenih procenitelja banke. 

U svim slucajevima gde je obezbedjenje kredita hipoteka na nekretnini, prilikom odobravanja kredita javljaju se troskovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i resenja nadleznih organa, troskovi konstituisanja hipoteke i dr.  

Za kupovinu poslovnog prostora klijent treba da podnese banci :Predugovor ili ugovor o kupoprodaji za izgradnju i dogradnju poslovnog prostora; pravosnažno Resenje o odobrenju za gradnju; potvrdu o prijemu dokumentacije za pocetak izvodjenja radova; predmer i predracun radova uradjen od strane ovlascenog lica sa licencom Inzenjerske komore Srbije ili preduzeca koje je registovano za tu vrstu delatnosti (Izvod APR-agencija za privredne registre  ne stariji od 10 dana)- ukoliko je plasiranje sredstava 70%:30%
Ugovor o izvodjenju radova i/ili profaktura/e (potrebno je da u Ugovoru ili uz njega bude prilozena i specifikacija radova) 

Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika na gradjevinsku vrednost, vinkulirana u korist Banke; založna izjava na nepokretnosti; overen Ugovor o kupoprodaji  (za kredite za kupovinu poslovnog prostora) 

Ukoliko je trzisna vrednost nekretnine koja se stavlja pod hipoteku minimum 67% veca od iznosa kredita tada nije potrebno ucesce u kreditu, kod nekih banaka procenjena vrednost hipoteke mora biti 25% veca od iznosa kredita-za kredite sa ucescem
Maksimalno zaduzenje 30% neto mesecnih primanja korisnika i solidarnog duznika. 

Neke banke umanjuju visinu kamatne stope ako klijent ima zivotno osiguranje  kod osiguravajuceg drustva koji je prihvatljiv za banku. Starost  max. 70 godina u momentu dospeca poslednje rate kredita. 

 

Krediti za kupovinu ili adaptaciju poslovnog prostora spadaju u grupu sponzorisanih kredita . Rok otplate kao sto je receno razlikuje se od banke do banke, kao i visina limita kreditnog zaduzenja, potrebne dokumentacije , potrebnih sredstava za obezbedjenje i visine kamatne stope. Klijenti moraju da se pre pre izbora banke koja ce ih pratiti na dugi rok, dobro se raspitaju kolika bi bila visina njihovog mesecnog zaduzenja, da li imaju eventualne pogodnosti i koje i odluciti se za banku koja nudi najpovoljnije uslove. 

S druge strane banka postavlja uslove kreditiranja kroz poslovnu politiku. Ukoliko gradjani uz zahtev za ovu vrstu kredita dostave svu potrebnu dokumentaciju, banka ce odobriti kredit svim podnosiocima zahteva koji ispunjavaju uslove kreditiranja i koji su obezbedili validna  sredstva obezbedjenja, koje stiti banku od eventualnih rizika .  

 

 

  Bookmark and Share