Krediti na bazi zaloga obveznica stare devizne štednje  

U skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga  po osnovu devizne stednje gradjana, celokupna stara devizna stednja obavezno se konvertuje u obveznice Republike Srbije, sa rokovima dospeca do 2016. godine. Vlasnici obveznica RS imaju mogucnost da ih, pre roka dospeca, uz diskont, prodaju na Beogradskoj berzi. Visina diskonta se odredjuje za svaku godinu posebno i zavisi od roka dospeca i ponude i traznje na berzi. Postignute cene obveznica na Berzi objavljuju se na sajtovima Beogradske berze, Narodne banke Srbije i u dnevnoj stampi (npr. u Politici). 

Vlasnici obveznica stare devizne stednje mogu da na bazi istih da se obrate banci za odobrenje kes kredita gde su obveznice stare devizne stednje, garancija za uredno vracanje kredita 

Krediti se odobravaju na osnovu zaloge na obveznice stare devizne stednje gde korisnik  kredita ne mora da bude i vlasnik obveznica.uz veoma jednostavnu i efikasnu proceduru. 

Ova vrsta kreditiranja nije popularna tako da je mali broj banaka koje odobravaju kredite gradjanima-fizickim licima  na bazi zaloge obveznica stare devizne stednje. 

Procedura odobravanja kes kredita je jednostavna :visina kredita krece se od 1.000 Eur- 100.000 EUR u dinarskoj protivrednosti, Kredit se odobrava u visini 80% tržišne vrednosti založenih obveznica devizne štednje  

Visina ucesca u kreditu u  zavisnosti od banke, krece se do 30%; visina efektivne kamatne stope(EKS) i visina nominalne kamatne stope(NKS)  razlikuje se od banke do banke.Rok otplate kredita krece se do 60 meseci. 

Neke banke kao sredstvo obezbedjenja traze samo obveznice, druge pored obveznica traze  administrativnu zabranu i solo menicu . 

Ova vrsta kredita za klijenta-fizicko lice je prihvatljiva zbog vrlo jednostavne procedure. Kao i kod ostalih vrsta kredita i u ovom slucaju klijentu se savetuje da pre nego se odluci za banku kod koje ce uzeti kes-kredit,  pregleda uslove kreditiranja kod svih banaka i u odnosu na visinu kamatne stope, visinu potrebnih sredstava za obradu zahteva , troskove  banke kao i  potrebnim sredstvima za obezbedjenje , odluci kod koje banke ce uzeti kredit.

 

  Bookmark and Share