Centralna Banka Crne Gore Podgorica

 

 

 

 

 

Sedište: Podgorica  

Osnovana: 2000.godine 

Web

 

Centralna banka Crne Gore osnovana je još daleke 1905.godine pod nazivom Crnogorska banka i bila je organizovana kao akcionarsko društvo čiji je zadatak bio da prima kapital na oplođenje, da kreditima pomaže razvoj proizvodnje, trgovine, zanatstva  i radinosti. Sedište tadašnje banke je bilo na Cetinju. Kasnije se osnivaju filijale u Podgorici, Baru, Ulcinju, a zatim i predstavništva u Kolašinu, Rijeci Crnojevića, Virpazaru, Njegušima i Danilovgradu. U vreme balkanskih ratova filijale i predstavništva prekidaju sa radom, a po završetku ratova osniva filijalu na Skadru 1913.godine. 1916.godine kada Crna Gora dobija nezavisnost dobija i Centralnu banku. U periodu od 1916. do 1918.godine Crna Gora je bila pod okupacijom Austrije koja uvodi svoju valutu krunu kao zvaničan novac u Crnoj Gori. Osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918.godine Crna Gora se našla u sastavu Kraljevine i tada je formirana Narodna Banka Kraljevine SHS da bi 1931. promenom ustava Narodna banka Kraljevine SHS postala Narodna Banka Kraljevine Jugoslavije. Po kapitulaciji Jugoslavije 1941.godine Narodna banka je stavljena u likvidaciju. Od 1942.godine Berlinskim protokolom emisionu službu u Jugoslaviji preuzimaju emisione banke tako da je u Crnoj Gori to bila Banca d'Italia. 1946.godine sve banke su se udružile u Narodnu banku FNRJ sa filijalama u svim većim gradovima. U Crnoj Gori je to bila Narodna banka Jugoslavije-Centrala Titograd. 1972. promenom ustava Centrala u Titogradu nastavlja sa radom pod imenom Narodna banka Crne Gore i kao takva je poslovala sve do 1993.godine kada postaje NBJ-Glavna republička filijala u Podgorici. Novembra 1999.godine preuzima ovlašćenja od NBJ koja se odnose na monetarnu politiku, stabilnost valute i kontrolu sprovođenja preuzetih ovlašćenja. 2000.godine osniva se Centralna banka Crne Gore kao samostalna organizacija RCG. Osnovne funkcije Centralne banke Crne Gore su da nadzire održavanje stabilnosti finansijskog sistema, izdaje dozvole i odobrenja za rad banaka i finansijskih institucija, da kontroliše rad banaka, da sprovodi postupak stečaja i likvidacije banaka, uređuje platni promet u zemlji i sa inostranstvom i ujedno kontroliše obavljanje platnog prometa, da upravlja međunarodnim rezervama, otvara račune banaka i finansijskih institucija, prima depozite banaka, obavlja transfere na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i mnoge druge poslove vezane za bankarski sistem jedne zemlje.  

Crna Gora je 2007.godine postala članica međunarodnog Monetarnog Fonda (MMF-a) i nju u MMF-u predstavlja centralna banka koja ima ulogu fiskalnog agenta Crne Gore i depozitara u MMF-u i ovlašćena je da u ime Crne Gore obavlja sve poslove i transakcije. Takođe je i članica Svetske banke. Pored toga uspostavila je saradnju sa drugim centralnim bankama i međunarodnim institucijama: Narodnom bankom Srbije, Bankom Slovenije, Bankom Albanije, Narodnom bankom Republike Makedonije, Mađarskim finansijskim supervizorskim telom, Centralnom bankom BiH, Centralnom bankom Ruske Federacije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom bankom, Bankom Belorusije.  

 

 

 

  Bookmark and Share