Bosna Bank Sarajevo              

 

 

Sedište: Sarajevo

Osnovana: 2000.godine  

Kontakt telefon: 387 33 275 100 

Broj ekspozitura: 17 

Email: info@bbi.ba 

Website: www.bbibanka.com.ba 

 

 

Bosna Bank International osnovana je 19.10.2000. kao deničarsko društvo i prva banka u Evropi koja posluje na principima islamskog bankarstva. Pri osnivanju sa kapitalom od 47.52 miliona konvertibilnih maraka, bila je banka sa najvećim uplaćenim kapitalom u poređenju sa drugim bankama u BiH. 2002. godine je dobila dozvolu za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa, a licencu za osiguranje depozita u novembru iste godine. U nameri da zadovolji poslovne potrebe svojih klijenata, obezbedila je spektar kratkoročnih i dugoročnih finansiranja za različite namene. Uslovi po kojima banka odobrava svako pojedinačno finansiranje zavisi od: vrste kreditnog aranžmana, ocene boniteta istorije odnosa sa klijentom, dužine roka otplate kreditnog aranžmana i kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja. U poslovima sa stanovništvom dominiraju otvaranje i vođenje tekućih računa, štednih računa, kreditiranje, izdavanje sefova i drugo. 

 

Filijale  

BBI Centar
Trg djece Sarajeva 1
71000 Sarajevo
tel: +387 33 275-177
fax: +387 275-178

 
Filijala Sarajevo 
Trg djece Sarajeva bb
71000 Sarajevo
tel: +387 33 275-224 
+387 33 275-211 
fax: +387 33 203-122  
  
Poslovnica Ferhadija 
Trg Fra Grge Marti
ća 4
71000 Sarajevo
tel: +387 33 253-920 
+387 33 253-921 
+387 33 253-925 

  
Poslovnica Ilid
ža 
Rustem pa
šina 31
71210 Ilid
ža
tel: +387 33 763-046
 
fax: +387 33 763-045 

  
Poslovnica Novo Sarajevo 
D
žemala Bijedića 2
71000 Sarajevo
tel: +387 33 712-586 
fax: +387 33 712-585 

 

Filijala Tešanj 
Mar
šala Tita bb
74260 Tešanj
tel: +387 32 656-770
 
+387 32 656-771 
fax: +387 32 656-760 

  
Filijala Bugojno 
Zlatnih ljiljana bb
70230 Bugojno
tel: +387 30 260-021 
+387 30 260-022 
fax: +387 30 260-071 

  
Filijala Visoko 
Alije Izetbegi
ća 1
71300 Visoko
tel: +387 32 730-240 
+387 32 730-241 

 

Filijala Bihać 
Husrefa Red
žića 6
77000 Biha
ć
tel: +387 37 329-600 
fax: +387 37 313-246 

  
Filijala Br
čko 
Bulevar mira 2
76000 Br
čko
tel: +387 49 235-951 
fax. +387 49 235-953 

  
Filijala Mostar 
Bra
će Fejića 32
88000 Mostar
tel: +387 36 555-710 
fax: +387 36 558-777  
  
Filijala Zenica 
Trg Alije Izetbegovi
ća 67
72000 Zenica
tel: +387 32 209-592 
fax: +387 32 209-595 

 

Filijala Tuzla 
Pozori
šna 6
75000 Tuzla
tel: +387 35 364 066
fax: +387 35 364 076

 

Poslovnica Gradačac
Husein-kapetana Gradaščevića bb
76250 Grada
čac
tel: +387 35 821 096
fax: +387 35 821 091

 

Poslovnica Gračanica
22.Divizije 26b
75320 Gra
čanica
tel: +387 35 700 256
fax: +387 35 700 245

 

Poslovnica Cazin
Dr. Irfana Ljubijankića bb
77220 Cazin 
Tel:+387 37 510 103,510 104
Fax:037-539-377

 

Poslovnica Travnik
Bosanska 157
72270 Travnik 
Tel:+387 30 547 030, 547 031
Fax:030-547-034

 

   

  Bookmark and Share